Portfolio > Kamenaria

Kamenaria
Found offset posters from Plovdiv, Bulgaria sliced and woven
2020
Kamenaria (Detail)
Found offset posters from Plovdiv, Bulgaria sliced and woven
2020
Kamenaria (Detail 2)
Found offset posters from Plovdiv, Bulgaria sliced and woven
2020
Kamenaria (Detail 3)
Found offset posters from Plovdiv, Bulgaria sliced and woven
2020